Introductie

Met gepaste trots presenteren wij het publieke jaarverslag van het Nederlands Loodswezen over 2018. Dit verslag volgt op meer beknopte jaarberichten in voorgaande jaren. We laten met ons publieke jaarverslag richting een breder publiek en op meer omvattende wijze zien hoe wij in 2018 onze wettelijke taak hebben ingevuld. De publieke belangen, die zijn gemoeid met maritiem transport, zijn onveranderd groot. Door het veilig en vlot loodsen van zeeschepen draagt het Nederlands Loodswezen bij aan de 24/7 haventoegankelijkheid van de Nederlandse zeehavens en Vlaamse zeehavens aan de Schelde.

In dit verslag kijken we terug op een dynamisch en uitdagend jaar. Het aantal geloodste scheepsreizen in 2018 is fors hoger geweest dan verwacht. We kwamen in totaal uit op 96.901 geloodste scheepsreizen. Dat was 4,9% hoger dan werd voorzien. De dynamiek om al deze zeeschepen tijdig van een loods te voorzien, is behoorlijk groot geweest. Toch zijn we er samen met onze partners (sleepdiensten, vastmakers, havenmeesters, terminals en agentschappen) in de maritieme logistieke keten in geslaagd om het scheepvaartverkeer tijdig en efficiënt af te handelen. Dat zien we terug in de brede waardering voor de loodsdienstverlening, zoals die tot uitdrukking komt in het Klanttevredenheidsonderzoek over 2018.

Met dit jaarverslag hopen we een goed beeld te schetsen van alles wat zich in 2018 binnen het Nederlands Loodswezen heeft afgespeeld. Daarmee geven we onder andere invulling aan verantwoordingsverplichtingen uit het normenkader financieel beheer. Tegelijkertijd willen we met het verslag de relatie met stakeholders verbreden en verdiepen, door nog beter over het voetlicht te brengen wie we zijn, wat we doen en waarom dat belangrijk is.

Ons streven voor de komende jaren is een versterking van de dialoog met stakeholders. Graag vernemen we de gedachten en behoeften van alle belanghebbenden over de uitvoering van de loodsdienstverlening.  Wat is ervoor nodig om jaarlijks 24 uur per dag, 365 dagen per jaar ruim 95.000 loodsreizen veilig en vlot te verzorgen? Hoe wordt aangekeken tegen het realiseren van  een goede balans tussen de publieke en private belangen die gemoeid zijn met maritiem zeetransport van en naar onze zeehavens? Willen we de kwaliteit en beschikbaarheid van de loodsdienstverlening op het huidige hoge niveau borgen, dan is deze dialoog van cruciaal belang.

Namens het Nederlands Loodswezen,

Joost Mulder

Voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie